นายชนะกัญจน์ ศรีรัตนบัลล์

Mr. Chanakan Sriratanaban

กรรมการอิสระ

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการบริหารความเสี่ยง

Education / Training

– วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

– วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมการสื่อสารดาวเทียม มหาวิทยาลัยเซอร์เรย์, ประเทศอังกฤษ

– ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการสื่อสารแบบสื่อประสม มหาวิทยาลัยเซอร์เรย์, ประเทศอังกฤษ

– หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP รุ่นที่ 189/2022)

– หลักสูตร Advanced Audit Committee Program : AACP รุ่นที่ 45/2022

– หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program : BNCP รุ่นที่ 16/2023

% of Shareholding

None

Family Relationship among Executives

None

Last 5 years work experience

2564 – ปัจจุบัน กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการบริหารความเสี่ยง/ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ไอ ทู เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน)

2559 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, กรรมการผู้มีอำนาจ บริษัท ที พลัส อินเตอร์เซิร์ฟ จำกัด

2562 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

2558 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการ บริษัท ไทม์ ดิจิทัล จำกัด

2553 – ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายขายลูกค้าสำคัญ บริษัท โนเกีย (ประเทศไทย) จำกัด