รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เดินทางเข้าเยี่ยมชมระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้าด้วยแบตเตอรี่ (Battery Energy Storage System :BESS) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA)

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เดินทางเข้าเยี่ยมชมระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้าด้วยแบตเตอรี่ (Battery Energy Storage System :BESS) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยลดความผันผวนในระบบไฟฟ้าที่มาจากพลังงานหมุนเวียน ทั้งพลังงานลม และพลังงานแสงอาทิตย์ที่ผลิตไฟฟ้าได้เป็นบางช่วงเวลา แบตเตอรี่นี้จะทำหน้าที่กักเก็บสะสมพลังงานส่วนเกินจากระบบ เพื่อนำไฟฟ้ามาจ่ายในช่วงเวลาที่ต้องการได้และป้องกันผลกระทบที่จะส่งผลต่อผู้ใช้บริการและภาคธุรกิจการท่องเที่ยว การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จึงมีระบบ BESS เพื่อให้มีการจัดการไฟฟ้าอย่างเหมาะสม

ซึ่งปัจจุบันการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ร่วมมือกับ กิจการค้าร่วมไอทูวาร์ (ซึ่งเป็นบริษัทร่วมค้าระหว่างบริษัท ไอ ทู เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน) กับ บริษัท วี เอ อาร์ เอส จำกัด) ในการนำระบบดังกล่าวมาบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าในพื้นที่เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทำให้ระบบไฟฟ้าที่เชื่อมโยงกันทั้ง 3 เกาะ ได้แก่ เกาะสมุย เกาะพะงัน และเกาะเต่า มีกระแสไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ