นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร

Mr. Siriwat Vongjarukorn

กรรมการ

Education / Training

– ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

– ปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.ด) มหาวิทยาลัยศรีปทุม

– หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 9/2004

– หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 42/2004

% of Shareholding

None

Family Relationship among Executives

None

Last 5 years work experience

2563 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท ไอ ทู เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน)

2560 – ปัจจุบัน กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)

2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อังสตรอม โซลูชั่น จำกัด

2560 – ปัจจุบัน กรรมการ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน วีรันดา รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)

2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)

2559 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เอ็ม.ไอ.เอส. เอาท์ซอร์สซิ่ง จำกัด

2559 – 2562 กรรมการ บริษัท ดิจิทัล เวนเจอร์ส จำกัด

2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พรอมท์นาว จำกัด