นายสมชาย วงศ์รัศมี

Mr. Somchai Wongrassamee

ประธานกรรมบริหารความเสี่ยง

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการอิสระ

Education / Training

– ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาอิเล็กทรอนิกส์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง

– ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยดัลลัส, สหรัฐอเมริกา

– ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัย แฮเรียต-วัตต์, ประเทศอังกฤษ

– หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 96/2012)

– หลักสูตร Director Certification Program (DCP 239/2017)

% of Shareholding

None

Family Relationship among Executives

None

Last 5 years work experience

2564 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ไอ ทู เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน)

2564 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท เอทู เทคโนโลยี จำกัด

2561 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท/ประธานเจ้าหน้าที่สายบัญชีและการเงิน บริษัท สตาร์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน)