นายสมโภชน์ วัลยะเสวี

Mr. Sompote Valyasevi

ประธานกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ

Education / Training

– ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

– ปริญญาโท สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยดัลลัส, สหรัฐอเมริกา

– ปริญญาเอก สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ โครงการผลิตนักศึกษาปริญญาเอก ระหว่าง CU TU และ NIDA

– หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 86/2011)

– หลักสูตร Director Certification Program (DCP 296/2020)

– หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP 31/ 2018)

– หลักสูตร Role of the Chairman Program : (RCP 53/2023)

% of Shareholding

None

Family Relationship among Executives

None

Last 5 years work experience

2564 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บริษัท ไอ ทู เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน)

2563 – ปัจจุบัน กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สตาร์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน)

2561 – 2563 กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท สตาร์เฟล็กซ์ จำกัด

2563 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท เอเชีย พรีซีซั่น จำกัด

2548 – 2563 กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท เอเชีย พรีซีซั่น จำกัด

2563 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท เอทู เทคโนโลยี จำกัด

2561 – 2563 กรรมการอิสระ บริษัท เอทู เทคโนโลยี จำกัด

2563 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท เอพีซีเอส เทคโนโลยี จำกัด

2561 – 2563 กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ บริษัท เอพีซีเอส เทคโนโลยี จำกัด

2562 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณ สภาผู้แทนราษฎร

2560 – 2562 ที่ปรึกษาอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนและการคุ้มครองผู้บริโภค สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

2561 – 2562 เลขานุการในคณะกรรมาธิการการกฎหมาย กระบวนการยุติธรรม และกิจการตำรวจ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

2561 – 2562 กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการจัดตั้งหน่วยงานเพื่อบริหารการส่งเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลาง ขนาดเล็กและขนาดย่อย สภานิติบัญญัติแห่งชาติ