นางอัญชลี แก้วบรรพต

Mrs. Anchalee Kaewbunpot

กรรมการบริหาร

กรรมการบริหารความเสี่ยง

ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงินและบัญชี

Education / Training

– ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

– หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 109/2014

% of Shareholding

28.21 %

Family Relationship among Executives

None

Last 5 years work experience

2557 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงินและบัญชี บริษัท ไอ ทู เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน)