นายอธิพร ลิ่มเจริญ

Mr. Atiporn Limcharoen

กรรมการบริษัท

ประธานกรรมการบริหาร

กรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่สายงานสนับสนุน

Education / Training

– วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

– บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

– รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาการจัดการภาครัฐและเอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

– หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 109/2014

– หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 194/2014

% of Shareholding

11.29 %

Family Relationship among Executives

None

Last 5 years work experience

2549 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท/ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่สายงานสนับสนุน บริษัท ไอ ทู เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน)