นายไพฑูรย์ ประมวลชัยกุล

Mr. Phaithoon Pramounchaikun

กรรมการบริษัท

กรรมการบริหาร

กรรมการบริหารความเสี่ยง

ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบริหารโครงการ

Education / Training

– ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

– หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 186/2021

– หลักสูตร Director Certification Program : DCP รุ่นที่ 333/2023

% of Shareholding

9.03 %

Family Relationship among Executives

None

Last 5 years work experience

2549 -ปัจจุบัน กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง/ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบริหารโครงการ บริษัท ไอ ทู เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน)

2546 – 2549 ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโครงการ บมจ. พีเออี (ประเทศไทย)