นายธเนศ วัฒนโกสิน

Mr. Thaneth Watanakosin

กรรมการบริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่สายงานเทคโนโลยีและพัฒนาธุรกิจ

Education / Training

– วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

– บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาระบบสารสนเทศทางธุรกิจดิจิทัล มหาวิทยาลัยมิชิแกนสเตต, สหรัฐอเมริกา

– หลักสูตร Director Certification Program : DCP รุ่นที่ 334/2023

% of Shareholding

None

Family Relationship among Executives

None

Last 5 years work experience

2559 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่สายงานเทคโนโลยีและพัฒนาธุรกิจ บริษัท ไอ ทู เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน)

2553 – 2559 นักพัฒนาธุรกิจ บริษัท อินเทล ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด