นายยุทธชัย ทูลพันธ์

Mr. Yutthachai Toonpun

กรรมการบริษัท

กรรมการบริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการขายและการตลาด

Education / Training

– วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

– หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 186/2021

– หลักสูตร Director Certification Program : DCP รุ่นที่ 332/2023

% of Shareholding

7.90 %

Family Relationship among Executives

None

Last 5 years work experience

2549 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการขายและการตลาด บริษัท ไอ ทู เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน)